ALGEMENE VOORWAARDEN DE XPEDITIE

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtnemer: De Xpeditie. En onder opdrachtgever: de wederpartij van De Xpeditie.
 2. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten tussen De Xpeditie en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met De Xpeditie, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Algemene voorwaarden onder welke benaming dan ook van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Offertes
  Offertes van De Xpeditie zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste geweten daarbij alle essentiele informatie heeft verstrekt. Dit geldt eveneens voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van De Xpeditie betrokken zullen zijn. Indien voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan De Xpeditie worden verstrekt, heeft De Xpeditie het recht de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het afgesproken tarief bij de opdrachtgever in rekening te brengen. De Xpeditie zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. De offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. De Xpeditie is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen de gestelde termijn wordt bevestigd. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Xpeditie niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 4. Uitvoering opdracht
  Alle werkzaamheden die door De Xpeditie worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. De Xpeditie zal de opdracht vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling uitvoeren. Gedurende de uitvoering zal met de opdrachtgever regelmatig overleg plaatsvinden over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. De Xpeditie bepaalt de wijze waarop en door welk personeel de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen of wensen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Xpeditie het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Medewerking door opdrachtgever
  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Xpeditie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig aan De Xpeditie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Xpeditie zijn verstrekt, heeft De Xpeditie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever en De Xpeditie zijn gehouden elkaar onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. De Xpeditie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Xpeditie is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Xpeditie kenbaar behoorde te zijn. Opdrachtgever zorgt voor de tijdige beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers van de opdrachtgever.
 6. Wijzigingen
  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de overeenkomst, aanpak, werkwijze en/of omvang van de opdracht uit te breiden of te wijzigen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. De opdrachtgever aanvaardt dat hierbij de tijdsplanning beinvloed kan worden. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.
 7. Vertrouwelijkheid
  Beide partijen zijn, behoudens wettelijk voorschrift, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhoudingsplicht is ook geldig voor door De Xpeditie eventueel ingeschakelde derden. De Xpeditie zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Zo lang hierdoor geen strijd ontstaat met de geheimhoudingsplicht is De Xpeditie gerechtigd tot het in algemene bewoordingen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten en medewerkers welke slechts dienen ter indicatie van de kwaliteiten van De Xpeditie en de daarmee door opdrachtgever opgedane ervaringen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 8. Tarieven en kosten
  In de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen van De Xpeditie zijn de reiskosten inbegrepen. De kosten van grote oplagen van notities, presentaties, rapporten, boeken en dergelijke (meer dan in de opdracht overeengekomen) worden afzonderlijk in rekening gebracht. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW. De kosten betreffende derden die De Xpeditie ten behoeve van de opdracht moet maken, worden aan de opdrachtgever doorberekend, desgewenst na overlegging van nota’s. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, de overeengekomen lonen, prijzen, belastingen en/of andere heffingen een wijziging ondergaan, is De Xpeditie gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven middels een schriftelijke kennisgeving dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en De Xpeditie hiertoe andere afspraken hebben gemaakt.
 9. Betalingsvoorwaarden
  Onze diensten worden, tenzij anders overeengekomen, op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij een andere regeling is afgesproken, zendt De Xpeditie bij aanvang van de opdracht en vervolgens eenmaal per maand, een (voorschot)factuur. In geval van producten wordt bij of na levering een factuur verzonden. Betaling dient te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen dertig dagen na de factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Indien opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan de betalingsverplichting voldoet zal het verschuldigde bedrag vanaf de verzuimdatum worden verhoogd met de wettelijke rente en administratiekosten. Bovendien komen alle met incasso samenhangende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Bij overschrijding van de betalingstermijn kan De Xpeditie de opdracht opschorten.
 10. Leveringstermijn
  Omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. De Xpeditie zal al het mogelijke doen de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van De Xpeditie geeft overschrijding van de levertijd geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opdracht dan wel vergoeding van enige door opdrachtgever geleden schade.
 11. Aanpassing en beëindiging van opdrachten
  Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de opdracht. Indien een van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.

  Opdrachtgever en De Xpeditie hebben beiden het recht van verdere voortzetting van de opdracht af te zien, indien de oorspronkelijke overeengekomen uitvoering door de gewijzigde omstandigheden aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt. In geval van voortijdige beëindiging zal, tenzij anders overeengekomen, een schriftelijke opzegging met een opzegtermijn van een maand worden aangehouden. Tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen normaal worden vergoed.

  Opdrachtgever noch De Xpeditie kan in dat geval enige aanspraak of enig recht van welke aard dan ook claimen. Bij voortzetting van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de oorspronkelijke opdracht en daarmee een geheel vormen. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, heeft de ander het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn zonder opgaaf van redenen te beëindigen.

 12. Intellectuele eigendom en auteursrechten
  Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt De Xpeditie zich de rechten en bevoegdheden voor die De Xpeditie toekomen op grond van de Auteurswet. Alle door De Xpeditie verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van De Xpeditie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. De Xpeditie behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 13. Geschillen
  Overeenkomsten tussen opdrachtgever en De Xpeditie worden beheerst door het Nederlands recht. Indien er door of naar aanleiding van de opdracht een geschil ontstaat tussen de opdrachtgever en De Xpeditie, dan zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is. Indien het geschil niet wordt opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.
 14. Aansprakelijkheid
  Indien De Xpeditie aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Indien De Xpeditie aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van De Xpeditie te verstrekken uitkering, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De Xpeditie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.